Kronans tak-FAQ

Vanliga frågor vi ofta får om tak

Att dra nytta av ROT-avdrag för kvalificerade takarbeten, inklusive takbyte och andra relaterade tjänster, är möjligt när du anlitar behöriga hantverkare. Här är en översikt över vilka arbeten som är berättigade till ROT-avdrag och vilka som inte kvalificerar.

Takarbeten berättigade för ROT-avdrag:

 • Anlitande av professionella för renovering av ditt nuvarande tak.
 • Detta inkluderar läggning av nytt tak eller ombyggnation av befintligt tak.
 • Avdraget är tillämpligt oavsett takmaterial, såsom betong, eternit, takpannor, takpapp, plåt, shingel, vass, och mer.
 • För att få avdrag för arbeten på garagetak eller liknande byggnader, måste dessa vara direkt kopplade till huvudbyggnaden, exempelvis via en dörr.
 • Du kan göra avdrag för målning, restaurering, eller andra förbättrande åtgärder på taket.
 • Rivning av ett gammalt tak för att förbereda för ett nytt tak ger rätt till ROT-avdrag.
 • En takhöjning för att eventuellt lägga till en extra våning, samt andra ingrepp som berör taket och/eller fasaden delvis eller helt, är berättigade till avdrag.
 • Anlitade hantverkare för arbete på skorstenen, installation av takfönster, eller andra takrelaterade arbeten godkänns för ROT-avdrag.

Observera att takrengöring inte är berättigad till RUT-avdrag, men kvalificerar för ROT-avdrag.

Sammanfattning av ROT-avdrag för takarbeten i Stockholm Om du anlitat hantverkare för någon av de godkända tjänsterna ovan, är det klokt att diskutera möjligheten till ROT-avdrag med din takläggare eller hantverkare. Se till att få bekräftelse på att ditt projekt är berättigat till ROT-avdrag när du begär en offert.

Hos Kronans Plåt står vi redo att assistera fastighetsägare med att utnyttja ROT-avdrag för takbyten eller takarbeten i Stockholmsregionen. Kontakta oss för mer information!

Om du funderar på hur processen för takomläggning ser ut, här är en översikt av vår metod för att säkerställa en trygg och effektiv takrenovering. Att välja Kronans Plåt innebär att du får ett paket som passar just ditt behov, inklusive en fast prisuppgift och en tidsplan innan arbetet inleds. Vi använder endast högkvalitativa material från välrenommerade leverantörer och erbjuder även tjänster för takreparationer och underhåll. Om hela taket inte kräver om läggning, kan vi bistå med punktreparationer och arbete med plåtdetaljer.

Är du osäker på fördelarna med takrenovering? Att installera ett nytt tak förbättrar inte bara ditt hem skydd mot elementen, utan det förhöjer också bostadens estetik och kan signifikant öka fastighetens marknadsvärde. Enligt flera fastighetsmäklare är takrenovering en av de mest värdehöjande åtgärderna du kan göra.

Så här arbetar vi med takläggning och takrenovering, steg för steg:

 1. Initialt besök för att inspektera fastigheten.
 2. Konsultation för att diskutera nödvändiga åtgärder och lösningar.
 3. Livslängdsanalys för att identifiera eventuella framtida behov av åtgärder.
 4. Gemensam överenskommelse om lämpliga produkter och lösningar som matchar ditt hem, som till exempel om det är mest fördelaktigt med takmålning just nu.
 5. Offert som täcker arbetskostnader, material, hantering och återvinning av byggavfall.
 6. Stöd med bygglov och asbesthantering för eternittak. Efter accepterad offert fastställs en detaljerad tidplan.
 7. Hantering av allt praktiskt kring projektets genomförande, inklusive material, ställningar, skyddsutrustning och avfallscontainrar.
 8. Genomförande enligt överenskommen tidplan.
 9. Avslutande kontroll tillsammans med dig som ägare.
 10. Omfattande städning av arbetsplatsen och återvinning av avfall.
 11. Fakturering med minst tio års garanti på både arbete och material.

Kontakta oss för assistans med ditt takprojekt. Vi hanterar uppdrag för både privatpersoner, bostadsrättsföreningar och företag i och kring Stockholm.

Det är omöjligt att svara på denna fråga generellt. Vilken typ av tak som lämpar sig för ditt hus eller byggnad beror mycket på sjölva takkonstruktionen – och en avgörande faktor är hur mycket ttyngd denna tål. De olika materialen skiljer sig nämligen väldigt mycket i vikt.

 

Levnadslängden för ett tak varierar beroende på materialval. Medan takplåt och betongpannor erbjuder en hållbarhet mellan 30 till 50 år, kan tegelpannor stå emot väder och vind i upp till ett sekel.

 

Det är dock viktigt att notera att takets underlag, som till exempel takpappen, ofta har en livslängd på omkring 30 år och kan vara avgörande för när det blir dags att överväga ett takbyte.

 

Vilken typ av tak ska jag välja? 

Valet av takmaterial är avgörande inte bara för husets estetiska utseende utan också för dess funktion, hållbarhet, energieffektivitet och underhållskostnader över tid. Här nedan utforskas några populära takmaterial.

 

Tegelpannor
Användningen av tegelpannor sträcker sig tusentals år tillbaka i tiden och är uppskattat för sitt estetiska värde samt långa hållbarhet. Tegel kräver dock regelbundet underhåll för att undvika skador från frost.

 


Plåttak

Plåttak är uppskattade för sin lätthet och flexibilitet, vilket gör dem idealiska för byggnader som inte kan bära alltför tunga tak. Dessutom är plåt resistenta mot korrosion och kan, med rätt behandling, ha en livslängd som sträcker sig över 50 år. Upptäck mer om våra tjänster för plåttak i Stockholm här.

 


Betongpannor

Betongpannor tilltalar många på grund av deras hållbarhet och estetiska tilltalande utseende. Detta material kräver dock en stark underkonstruktion på grund av sin tyngd. Med korrekt skötsel kan ett betongtak hålla i decennier.

 

Papptak
Papptak är kända för sin kostnadseffektivitet och hållbarhet. De består vanligtvis av flera lager av bitumen och förstärkt papp, vilket skapar en vattentät barriär som skyddar byggnaden mot elementen. Denna typ av tak är särskilt lämplig för byggnader med låg lutning eller platta tak. Papptak är relativt enkla att installera och underhålla, vilket gör dem till ett populärt val för kommersiella fastigheter samt för bostäder. Dock kräver de regelbundet underhåll för att maximera sin livslängd, som kan variera mellan 15 till 30 år beroende på kvaliteten på material och utförandet av installationen.

 

 

Sedumtak
Sedumtak är ett exempel på gröna tak där levande vegetation används som takbeläggning. Dessa tak bidrar inte bara till estetiken hos en byggnad utan erbjuder också en rad miljömässiga fördelar. Sedumtak kan minska avrinning av regnvatten, förbättra isoleringen, bidra till biologisk mångfald och till och med minska uppvärmnings- och kylbehov genom att agera som en naturlig temperaturregulator. Dessutom kan de absorbera koldioxid och andra luftföroreningar, vilket bidrar till en renare luft. Sedumtak kräver en initial investering och något mer underhåll än traditionella tak, men deras långsiktiga fördelar för både byggnaden och miljön kan vara betydande.

Att byta ut ett tak utan att göra andra större ändringar brukar generellt inte kräva bygglov.Det finns dock specifika bestämmelser som gäller när man planerar att göra förändringar på en fastighet, inklusive såväl interna som externa modifieringar. Dessa förändringar måste också vara lämpliga för den aktuella byggnaden.

 När kan bygglov vara nödvändigt för takbyte och andra takrelaterade arbeten?

För att få klarhet i om ditt takprojekt kräver bygglov bör du vända dig till den relevanta kommunen i Stockholm. 

Grundläggande riktlinjer inkluderar ofta krav på bygglov för att:

 • Ändra takmaterialet, exempelvis byta från plåt till takpannor.
 • Installera takfönster, även om vissa vindkupor kan installeras utan bygglov.
 • Genomföra takarbeten som ändrar takets konstruktion eller utseende.

Övriga faktorer som spelar in vid bygglovsansökan Varje förändring på en byggnad bör genomföras med omsorg för att bevara dess unika karaktär, vilket innefattar aspekter som teknik, miljö och estetik. Denna princip gäller oavsett om ändringarna sker inomhus eller utomhus och även om de inte kräver bygglov.

Kravet på omsorg innebär inte ett förbud mot förändringar, utan att alla justeringar måste anpassas efter byggnadens befintliga utseende och förutsättningar. Som ansvarig byggherre är det ditt ansvar att se till att detta efterlevs. 

Vissa byggnader är särskilt skyddade mot förändringar på grund av deras kulturhistoriska, historiska, miljömässiga eller konstnärliga värde, eller om de ligger i ett område som betraktas som särskilt värdefullt.

Sammanfattning om bygglov för takbyte och takarbeten:
Ett standardmässigt takbyte, där man enbart byter ut befintligt material mot nytt, kräver vanligtvis inte bygglov. Vid mer omfattande arbete som påverkar byggnadens utseende eller konstruktion kan dock bygglov bli aktuellt. Vid osäkerhet är det alltid bäst att konsultera med din lokala kommun.

Hos Kronans Plåt står vi redo att erbjuda expertis för ditt takprojekt i Stockholm och omnejd. Om ditt takarbete skulle kräva bygglov bistår vi med nödvändig hjälp för att säkerställa en smidig process. Upptäck mer om våra tjänster inom takomläggning och renovering här.

Vid utförande av arbete på tak, inklusive plåtarbete, sotning eller liknande, är risken för fallolyckor en allvarlig fara. För att minimera denna risk använder vi olika typer av fallskydd. Kronans Plåt prioriterar säkerheten högt och installerar nödvändiga fallskyddslösningar på tak runt om i Stockholm.

Fallskyddssystem med personlig sele eller takräcken När arbete utförs på hög höjd, som exempelvis takarbete, är det kritiskt att arbetsmiljön är så säker som möjligt. Det finns flera former av fallskydd att tillgå, däribland personlig utrustning såsom sele utrustad med säkerhetsblock för att mildra effekten av ett fall. Alternativt kan fallskydd innebära räcken som monteras på byggnadens fasad, i gavlarna, vid takfoten eller direkt på taket.

Användning av fallskydd enligt säkerhetsföreskrifter Fallskydd är obligatoriskt enligt Arbetsmiljöverkets direktiv vid byggnads- och anläggningsarbeten som utförs på två meters höjd eller mer, där det finns risk för fallolyckor. Företrädesvis ska kollektiva skyddsåtgärder tillämpas för att förebygga fall, såsom ställningar eller andra skyddsanordningar som inte kräver individuell bärning. Personlig sele betraktas som en sista utväg, eftersom det finns en risk för skador om personen hamnar i ett hängande läge efter ett fall.

Kronans Plåt specialiserar sig på installation av fallskydd för tak i Stockholm och säkerställer att arbetsytan är säker för alla typer av takarbeten. Vi börjar med en noggrann inspektion av taket för att identifiera de mest lämpliga säkerhetsåtgärderna, vilket bidrar till att minimera risken för fallskador.

Livslängden för ett tak beror på materialets beskaffenhet och hur det påverkas av väder som regn, snöförhållanden och stormar. Tegelpannor och betongpannor är bland de material som har längst hållbarhet.

 

Tegel och betong för långvarigt skydd

Vid omklädnad av tak har man flera materialalternativ. Tegelpannor utmärker sig med en exceptionell livslängd, ofta upp till 100 år, vilket gör att de sällan behöver bytas. Även om viss underhåll av taket och enskilda tegel kan krävas för att förhindra vatteninträngning.

 

Betongpannor står också de för en lång hållbarhet, med en potentiell livslängd som sträcker sig över ett århundrade. Koppartak och plåttak är andra exempel på material som erbjuder lång livslängd, där koppartak kan hålla i upp till 100 år och plåttak omkring 50 år, förutsatt att de underhålls väl.

 

Livslängden för shingeltak

Shingeltak och tak belagda med papp har en kortare förväntad livslängd, vanligtvis mellan 20 till 30 år.

 

Varierande hållbarhet beroende på materialval

Frågan om takets livslängd är central för husägare inför beslutet om takomläggning. Att välja ett hållbart material är en viktig investering för att undvika frekventa byten. Takets livslängd påverkas av flera faktorer, inklusive geografiskt läge, lokala temperaturförhållanden och exponering för extremväder.

 

Trots generella riktlinjer för olika material är det svårt att fastställa exakt hur länge ett tak kommer att hålla, särskilt i områden där det utsätts för tuffa väderförhållanden. Regelbundet underhåll kan dock bidra till att stärka taket och förlänga dess livslängd, samt innebära ekonomiska besparingar. Upptäck mer om våra underhållstjänster för tak i Stockholm.

 

Längre livslängd med korrekt underhåll

Även om vissa material har en förväntad hållbarhet, spelar faktorer som väder en stor roll i takets faktiska livslängd. Extra slitage kan minska livslängden, och regelbunden egenkontroll och underhåll är avgörande för att maximera takets hållbarhet.

Sedumtak börjar bli allt mer uppmärksammade, och det är inte ovanligt att undra över vad sedum faktiskt är. Här klargör vi detta för att undanröja eventuella oklarheter. Sedum är en del av fetbladsväxtfamiljen, som är kända för sin förmåga att lagra vatten effektivt. Inom denna växtfamilj, som omfattar både örter och halvbuskar, finns det omkring 1300 arter.

Sedumarter förekommer främst på norra halvklotet, men vissa arter hittas även i södra delar som Afrika och Sydamerika.Sedum, som tillhör släktet fetknoppar, är ibland förväxlat med ”fetblad”, som tillhör ett annat släkte. Karakteristiskt för fetknoppar är deras tjocka, köttiga blad som kan variera i form från äggformiga till cylindriska. Dessa köttiga blad hjälper sedum att bevara nödvändig vattenmängd, även under långa torrperioder. Detta minskar vattenavrinning från tak, vilket är fördelaktigt för fastighetsägaren.

Sedum är extremt tåliga och trivs naturligt i miljöer som bergsskrevor och sandjord, vilket gör dem väl lämpade för det skandinaviska klimatet. Det finns lite mer än 400 arter av sedum, med blommor i en mängd olika färger, från rosa till gult. Blommorna består av fem kronbladsringar, varje med fem kronblad. Sedumblommor har dessutom en distinkt krets inne i blomman, vilket lockar till sig både larver och fjärilar.

Bladen hos sedum kan vara gröna, röda eller silverfärgade, vilket gör dem till ett populärt val i trädgårdar för dess dekorativa värde. Med en variation i höjd och utseende bland arterna, är användningsområdena mångsidiga; de kan planteras både på marken och på tak.

Gröna tak omfattar både sedum och grästak, där levande växtlighet används som takbeklädnad. Materialtjockleken varierar beroende på växtblandningen. För en hållbar växttillväxt bör jordskiktet vara minst 3 cm tjockt, med möjliga justeringar beroende på takets lutning. Ett tjockare sedum- och örtskikt kan inkludera ett 9 cm tjockt lager bestående av mineraljord, dränering och ett vattenhållande skikt, medan ett enklare moss- och sedumskikt kan vara endast 3 cm tjockt. Ett grästak med sedum, örter och gräs kan vara upp till 12–15 cm tjockt.

 

 

Här har vi samlat lite mer insikter om gröna tak och sedumtak:

 

 1. Vad motiverar utvecklingen av gröna tak? Är det värt investeringen? Stadens expansion minskar tillgängliga grönytor, vilket begränsar områdenas naturliga förmåga att agera som ”lungor”, rena luften och hantera dagvatten. I ett försök att balansera denna förlust, integreras gröna tak i stadsplaneringsdokument. Begreppet grönt tak används vanligtvis för bebyggelse, men kan också tillämpas på till exempel garage som är överbyggda med vegetation.

 2. Vad skiljer intensiva och extensiva gröna tak åt? Intensiva gröna tak kräver betydande underhåll och kan efterlikna parkmiljöer med sin rika vegetation. Extensiva tak, däremot, är underhållssnåla och kan inkludera växtbäddar upp till 10 cm, lämpliga för sedum och mossa, vilket efterliknar torktåliga naturtyper som alvarmark.

 3. Hur underhålls gröna tak? För biotopstak är det viktigt att förhindra att en växtart dominerar för att bevara den önskade diversiteten. Extensiva tak kräver minimalt underhåll utöver periodisk översyn av växtligheten.

Fördelar med gröna/sedumtak:

 • Dämpar buller effektivt genom sin ljudisolerande förmåga.
 • Estetiskt tilltalande och miljövänligt, skapar naturliga ekosystem.
 • Betydande isolering minskar uppvärmningsbehov och sparar energi.
 • Kräver minimalt underhåll och bidrar till att sänka stadstemperaturen, vilket minskar behovet av kylsystem.

Om Sedumtak: Att välja takmaterial är ett viktigt beslut. Förutom traditionella alternativ som takpannor och plåt, erbjuder sedumtak i Stockholm en unik lösning. Sedumtak betraktas som gröna tak och består av sedumväxter. Dessa tak har länge använts i Sverige, traditionellt med en blandning av gräs och örter, men sedum har blivit allt populärare.

 

Sedum är en robust växt som trivs i bergiga områden och är anpassningsbar till hårt väder, vilket gör dem idealiska för det svenska klimatet. Ett sedumtak i Stockholm kan vara enbart sedum eller en blandning med mossa, örter och gräs, vilket ger ett varierat och vackert taklandskap.

 

Fördelar med sedumtak i Stockholm:

 • Behöver inte trimmas och är lågväxande.
 • Estetiskt tilltalande med blommor i olika färger.
 • Bidrar till energieffektivitet genom att reglera värmen.

Sammanfattningsvis representerar gröna tak, inklusive sedumtak, en miljövänlig taklösning som kombinerar estetik med praktiska fördelar

Med tiden kan tak drabbas av väderrelaterad nedsmutsning, där allt från alger till mossa börjar växa. Detta inte bara påverkar takets estetik negativt utan kan även leda till skador och fuktinträngning. För att skydda ditt tak och förlänga dess livslängd är regelbunden rengöring avgörande. Vi erbjuder professionella taktvättstjänster över hela Stockholm.

 

Förläng takets liv med regelbunden rengöring Genom att tvätta taket rensas det från mossa, smuts och alger, vilket i sin tur minskar risken för fuktrelaterade skador. Mossa är särskilt skadligt då det kan hålla kvar fukt, vilket ökar risken för frostskador på plattorna. Regelbunden taktvätt kan betydligt förlänga tiden innan taket behöver bytas ut och bidrar till ett visuellt tilltalande yttre.

 

Effektiv taktvätt med högtryckstvätt i Stockholm 

Vår metod för att tvätta tak i Stockholm innefattar användning av en kraftfull högtryckstvätt med varmt vatten för att effektivt avlägsna all form av beläggningar. För tak med omfattande mossa kan en kombination av rotationsborste och högtryckstvätt vara en effektiv förbehandling för att säkerställa en grundlig rengöring.

 

Efterbehandling för långvarigt skydd Efter avslutad taktvätt är det möjligt att behandla taket för att förhindra ny tillväxt av mossa och alger. Detta kan åstadkommas genom att applicera en akrylat- eller isonitbehandling. Akrylat hjälper till att fördröja ny mosstillväxt medan isonit tillför vattenavvisande egenskaper till ditt tak.

 

Upptäck mer om hur vår taktvätt kan förbättra och skydda ditt tak i Stockholm.

Är du redo att diskutera ditt takprojekt?

Kontakta vårt team på Kronans Plåt för en kostnadsfri takoffert och professionell rådgivning. Skicka ett meddelande till info@kronansplat.se eller ring oss direkt på 070-926 70 29.

Låt oss ta hand om ditt tak – från takläggning till takrenovering i Stockholm, Värmdö, Nacka och omkringliggande områden.